Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, en betalingen aan Sportiek Spins. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Sportiek Spins te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

VERKLARING EIGEN GEBRUIK

Producten, gekocht bij Sportiek Spins, zijn voor persoonlijk gebruik van de klant bestemd. In geen geval mogen producten worden doorverkocht aan derden, tenzij anders overeengekomen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de merknaam noch het logo van Sportiek Spins tenzij op uitdrukkelijke aanvraag en goedkeuring.

PRODUCTEN

Producten kunnen afwijken van de beschrijving ervan en van de foto, getoond bij het product.

PRIJZEN

Prijzen van Sportiek Spins zijn vrijblijvend. Sportiek Spins accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Sportiek Spins behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, loonkosten of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW.

BESTELLINGEN

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop, is de overeenkomst een feit. Sportiek Spins behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren.

BETALING

De klant voldoet bij Sportiek Spins aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt “Bestellingen” bedoelde overeenkomst, middels verschillende manieren te betalen via de webshop.

KLACHTEN

De klant is gehouden de goederen direct na ontvangst te keuren. Manco’s en bij ontvangst zichtbare gebreken dienen binnen een dag na ontvangst bij Sportiek Spins te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Klachten dienen telefonisch of per e-mail bij Sportiek SPins te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen, en bij voorkeur met toevoeging van een foto van het betreffende product. Sportiek Spins heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM

Het risico van het geleverde gaat van Sportiek Spins over naar de klant, zodra de overdracht van de producten aan de klant heeft plaatsgevonden.

AANSPRAKELIJKHEID

Sportiek Spins is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Sportiek Spins is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Sportiek Spins komen. Sportiek Spins draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Sportiek Spins eveneens geen verantwoordelijkheid. Sportiek Spins is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Sportiek Spins tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sportiek Spins. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Sportiek Spins uitgesloten.

DIVERSEN

Ingeval van overmacht heeft Sportiek Spins het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat Sportiek Spins gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Sportiek Spins kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

RECHTEN

Alle contacten en transacties met Sportiek Spins geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Sportiek Spins. Niets uit uitgaven of publicaties van Sportiek Spins mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportiek Spins.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Sportiek Spins. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.